تلفن : ۰۲۱۳۳۱۸۴۹۳۱ و ۰۲۱۳۳۳۲۱۴۱۲

فکس :۰۲۱۳۳۳۴۸۱۱۲

همراه :۰۹۱۲۲۲۱۱۰۹۳ و ۰۹۱۲۴۳۳۲۵۰۶ و ۰۹۱۲۸۴۷۶۲۸۹ و ۰۹۱۲۸۴۷۶۲۹۸